You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kalite Yönetimi

Hastane Kalite Birimi

Hastanemiz Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite standartlarına uygun olarak Kalite Yönetim Birimini oluşturmuş ve çalışmalarını Sağlık Bakanlığı

Hizmet Kalite standartları çerçevesinde sürdürmektedir.

 

KALİTE BİRİMİ TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLAR:

 • Kalite Yönetim Sisteminin hastaneye uygun olarak kurulmasında görev alarak, sistemin işletilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.
 • Kalite Yönetim Sistemi uygulanmasındaki tüm kayıt, form ve yazışmaların kalite sistemi dokümantasyon şartlarına uygun bir şekilde yapılması ve arşivlenmesini sağlamak.
 • Kurumun performans ve kalite hedeflerini bölüm kalite sorumlularıyla belirleyip bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları planlamak, organize etmek, izlemek ve değerlendirmek,
 • Güvenli raporlama sistemi form bildirimlerinin (GRS) yönetim, kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini yapmak.
 • Hasta / hasta yakını memnuniyet anketi (her ay) ile çalışan (yılda 2 kez) memnuniyeti anketlerinin yapılması / yaptırılması ve birim çalışanı tarafından hazırlanan raporu değerlendirerek konseyle paylaşmak varsa olumsuzluklar için gereken tüm tedbirleri uygulamaya geçirilmesini sağlamaktır
 • Hastanemiz Kalite göstergelerine yönelik süreçleri takip ederek yönetmek. SKS çerçevesinde hazırlanan ve hastanemize ait tüm yazılı düzenlemelerin hazırlanmasını, Düzeltici ve önleyici faaliyetlerinin (DÖF) yönetimini, kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini yapmak.
 • Hasta bakım kalitesi ile hasta ve çalışan güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılıp, çalışmalarını takip ederek kaynakların planlanması, temini ve yönetilmesinin kontrollerini sağlar.
 • Sağlıkta kalite standartlarını sağlamak ve değerlendirmek amacıyla öz değerlendirmeleri yönetmek,
 • Dış kaynaklı dokümanlara takip güncellemelerini ve düzenlemeleri yaparak dokümanlar yayınlamak,
 • Panolara asılan dokümanların takip edilmesi ve düzenlenmesini sağlamak,
 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri ilgili birimlerle yürütür.
 1. KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI
 • Kalite Yönetim Sistemi kapsamında politikalar belirler ve uygulamaya yönelik kararlar alır.
 • Birimlerde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili yapılacak çalışmalara Birim Sorumluları bünyesinde gerekli desteği sağlar.
 • Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılan inceleme, araştırma, iç tetkik faaliyetleri sonucu veya belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan dış tetkikte tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin gerekli kararları almak, uygulamalara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak, iç tetkiklerin planlandığı şekilde yapılması için gerekli kaynakları sağlamak ve sonuçlarını izlemek gibi faaliyetleri yürütür.
 • Kalite Yönetim Sistemiyle ilgili dilek/şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve uygulamaya konulmasına yardımcı olur.
 • Kapsamda belirtilen hizmetlerinin standart sürelerde gerçekleşip gerçekleşmediğinin takibini yapar.
 • Periyodik aralıklarla öğrencilere ve personellere yönelik memnuniyet anketleri düzenler ve sonuçlarını raporlar.
 1. KALİTE DİREKTÖRÜ TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI
 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
 • Öz değerlendirmeleri yönetir.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi) yönetir.
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
 • Kalite politikasının çalışanlara duyurulması ve çalışanların kalite bilincinin geliştirilmesini sağlar.
 • Hazırlanan Kalite dokümanlarının Kontrollerini yaptıktan sonra Başhekimin onayına sunar.
 • Kalite politikasının kurumun tüm birimlerinde bilinmesini ve uygulanmasını denetler.
 • Kurumumuzun Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemini diğer kurum ve kuruluşlara tanıtmak, onlarla kıyaslama yapmakta temsilcilik rolünü üstlenir.
 • Komite sorumluları ile koordineli çalışmak.
 • SKS uygulamasına yönelik bölüm kalite sorumluları ile koordineli çalışmak.
 • Hizmet sunumuna yönelik değerlendirme toplantılarına katılmak
 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek
 • Görevini kalite yönetim sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
 • Bütün prosedür, talimat ve formların takip ve kontrolünü yapmak,
 • Klinik kalite süreçleri ile ilgili Bakanlıkça verilen talimatlar doğrultusunda uygulamaların kuruluşta gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • USS veri sorumlusu ile koordineli olarak, veri kalitesinin iyileştirilmesine dair süreçleri takip etmek,
 • Kuruluşta karşılaşılan klinik kaliteye ilişkin sorunları ve bu sorunlara yönelik düzeltici önleyici faaliyet önerilerini üst yönetime raporlamak,
 • Uygunsuzluklara yönelik kalite iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmek,
 • Kalite Kayıtları Sisteminin oluşturulmasını, kayıtların belirlenmesini ve muhafazasını sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu hazırlamak/hazırlatmak, gözden geçirmek, genel koordinasyon ve denetimini, kontrolünü yapmak, Kalite Yönetim Sistemi’nin dinamik, sürekli, yenilikçi, gelişimci bir şekilde yaşatılmasını sağlamak,
 1. KALİTE DÖKÜMANTASYON SORUMLUSUNUN TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI
 • Kalite Yönetim Sisteminin Enstitüye uygun olarak kurulmasında görev alır, sistemin devamlılığından ve gelişmesinden sorumludur.
 • Enstitüde yapılan bütün işlerle ilgili bölüm sorumluları ile koordinasyon kurarak ilgili dokümanları, prosedür ve talimatları hazırlar, onaylatıp kontrollü bir şekilde dağıtımını sağlar.  Yürürlükte olan dokümanlarda yapılması gereken değişiklikleri ilgili bölüm sorumlusu ile görüşerek onayını takiben revizyonu (değişikliği) yapar.  Enstitü içerisinde kullanılan bütün dokümanların kontrollü, izlenebilir olmasını ve arşivlenmesini sağlar  Görevini Kalite Yönetim Sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.

HİZMET KALİTE STANDARTLARI NEDİR?

Hastanemiz Sağlık Bakanlı Performans Daire Başkanlığınca hazırlanmış olan hizmet ve Kalite Standartlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmekte ve bakanlıkça bu standartlar üzerinden periyodik olarak denetlenmektedir.

KALİTE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TANIMLAR

Bölüm Hedefleri:

HKS’deki bölümlerin işleyişlerini iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik olarak belirledikleri ve takip ettikleri hedefler, bölüm hedefleri tanıtım kartları aylık olarak izlenmektedir.

Prosedür:

Bir faaliyet amacını ve kapsamını tanımlar. Prosedür de ne gerçekleştirilecek? Neden gerçekleştirilecek? Nerede kontrol edilecek? Kim faaliyet/kontrolden sorumludur? Nasıl gerçekleşecek/kontrol edilecek? Ne zaman gerçekleşecek/kontrol edilecek sorularının cevabında yer alır. Birimler iş akış şemalarını ve işleyiş adımlarını prosedürlerinde belirtir. Prosedürler kontrollü doküman olup kalite birimi tarafından otomasyonda yayınlanır ya da isteğe göre birimlere kontrollü kopya kaşesi ve imza karşılığı verilir. Bu doküman fotokopi ile çoğaltılamaz çıktısı alınamaz. Örn: Yataklı Servis İşleyiş Prosedürü

Kalite Planları:

Kaynakları ve faaliyet sıralarını ortaya koyan dokümandır. Kontrollü doküman olup kalite birimi tarafından otomasyonda yayınlanır ya da isteğe göre birimlere kontrollü kopya kaşesi ve imza karşılığı verilir. Bu doküman fotokopi ile çoğaltılamaz çıktısı alınamaz. Örn: Çalışan Güvenliği Planı

Talimat:Yapılan işle ilgili uygulamaların tarif edildiği dokümandır. Kontrollü doküman olup kalite birimi tarafından otomasyonda yayınlanır ya da isteğe göre birimlere kontrollü kopya kaşesi ve imza karşılığı verilir. Bu doküman fotokopi ile çoğaltılamaz çıktısı alınamaz. Örn: Hasta Güvenlği Talimatı

Organizasyon El Kitabı (OEK):

Hastanemizde çalışan personelin görev ve sorumlulukları, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan organizasyon el kitabında bulunmaktadır. Kontrollü doküman olup kalite birimi tarafından otomasyonda yayınlanır ya da isteğe göre birimlere kontrollü kopya kaşesi ve imza karşılığı verilir. Bu doküman fotokopi ile çoğaltılamaz çıktısı alınamaz. Örn:Hemşire Görev Tanımı

Form Nedir:

Kuruluşun faaliyetlerini yerine getirebilmek için kullandıkları araçlardır. Formlar birimlerin ihtiyaçlarına göre oluşturulur veya revize edilir. Kodsuz form kullanılamaz. Fotokopi ile çoğaltılabilir. Örn: Eğitim Katılım Formu

Uygunsuzluk:

Hizmet Kalite Standartlarının öngördüğü bir şartın yerine getirilmemiş olmasıdır.

Düzeltici Faaliyet:

Saptanan bir uygunsuzluğun sebebi veya diğer istenmeyen durumun yok etmek için yapılan bir faaliyettir. Kurumumuzda ya da hizmet aldığımız tedarikçide öz değerlendirme, bakanlık değerlendirmesi, hasta ve çalışan şikayetleri, hasta ve çalışan anketleri, kalite ve hedeflerdeki sapmalar, kalite uygulamaları, istatistiksel teknik uygulamalar, yönetimin gözden geçirme toplantıları, haftalık olağan toplantılar gibi faaliyetler sonucu oluşan uygunsuzluklar, önleyici faaliyetler ve iyileştirme fırsatları tespit edilir. DÖF tespit edildiğine DÖF formu doldurularak Kalite Birimine başvurulur. DÖF’le ilgili işlemler Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre yapılır.

Önleyici Faaliyet:

Önleyici faaliyetler sistematik olarak iyileştirme çalışmalarında uygulanır. Bir diğer önleyici faaliyet ise henüz bir problem çıkmamış bir ürün, hizmet veya serviste benzer bir ürün, hizmet veya servis için yapılmış düzeltici faaliyetlerin yaygınlaştırılmasıdır. ÖF tespit edildiğinde ÖF formu doldurularak Kalite Birimine başvurulur. ÖF’ le ilgili işlemler Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre yapılır.

DÜZELTİCİ FAALİYETLE ÖNLEYİCİ FAALİYET ARASINDA Kİ FARK;

Düzeltici Faaliyet oluşan problemin kaynaklarının giderilmesi, önleyici faaliyet ise henüz oluşmamış ancak oluşabilecek problemlerin önceden öngörülerek giderilmesidir.

Kalite Politikası :

Kuruluşun en üst yetkililerince belirlenmiş tüm eğilimlerdir. Kısaca ‘MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ’ ve ‘SÜREKLİ İYİLEŞTİRME’ olarak özetlenebilir.

Misyon:

Misyon, bir işletmenin temel amacıdır. Gelecekte olmak istediği yer, şu andaki durumu, toplumdaki imajı ve yöneticilerin dünya görüşüdür denebilir.

Vizyon:

Uzun bir gelecekte ulaşmak istediğim durum. Kendiliğinden gerçekleşmeyecek ancak gerekli çabaları harcarsak başarabileceğimiz bir idealdir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Avicenna Hastanesi olarak;

Hastalarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayan ve çalışanlarımızın çalışmaktan onur ve gurur duyduğu,

Hizmet sunumunda Kalite Yönetim sisteminin gereklerine uyan,

Etik kurallar çerçevesinde bilimsel araştırmalar yapan ve uzmanlık eğitimi veren,

Sosyal sorumlulukların bilincinde topluma en üst düzeyde katkı sağlayan Hastane olmak ana politikamızdır.

MİSYONUMUZ

Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi kullanarak kalite uzmanlık eğitimi vermek, hastalarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, hasta ve çalışan güvenliğini en üst düzeyde yükselterek sektörün lideri hastane olmak.

VİZYONUMUZ

Sunduğu hizmetin kalitesi ve yetiştirdiği uzmanlarıyla Ulusal ve Uluslar arası düzeyde önerilen hastane olmak.

ISO 9001-2008 şartlarına ve Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartlarına uygun;

 1. Hasta haklarına saygılı,
 2. Tıbbi etik ve deontolojiye bağlı,
 3. Hasta ve çalışan güvenliği kültürüne sahip,
 4. Çevre dostu,
 5. Kalite Yönetimi Sistemini benimseyen, tıbbi gelişmeleri izleyen ve uygulayan, sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunan, tüm ülkede uygun, kaliteli sağlık hizmetini hasta memnuniyeti odaklı sunan, sağlık turizmini hedeflemiş, istikrarlı bir kurum olmaktır.